Hava Durumu
RESMİ GAZETELER
    17.12.2011 YURT İÇİNDE CANLI HAYVAN VE HAYVANSAL ÜRÜNLERİN NAKİLLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
    05.12.2011 HAYVANLARDA SOY KÜTÜĞÜ ÖN SOY KÜTÜĞÜ ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
    02.12.2011 SIĞIR CİNSİ HAYVANLARIN TANIMLANMASI, TESCİLİ VE İZLEMESİ HK.YÖNETMELİK
    01.10.2011 ıslah amaçlı birlik yön.değişikliği
    08.04.2011 ıslah amaçlı birlik kuruluş yönetmeliği
Para Piyasaları
Anket
E-Bülten
 Ad Soyad :  
 E-Posta   :
ekle    çıkar

05.12.2011 HAYVANLARDA SOY KÜTÜĞÜ ÖN SOY KÜTÜĞÜ ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

5 Aralık 2011 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28133

YÖNETMELİK

Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

HAYVANLARDA SOY KÜTÜĞÜVE ÖN SOY KÜTÜĞÜ

ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİBÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; damızlık amaçlıhayvanların yetiştirilmesi, kayıt altına alınmasıve hayvan ıslahıçalışmalarının yürütülmesini sağlamak üzere soy kütüğüve ön soy kütüğüsistemini oluşturmaktır.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; sığır, koyun, keçi, manda ve arıyetiştiriciliğinde soy kütüğüve ön soy kütüğüsisteminin gerektirdiği kayıtlar ile verilerin depolanması, değerlendirilmesi, değerlendirme sonuçlarının yayınlanması, ıslah programı, belgelendirme ve ıslahla ilgili yapılacak işve işlemleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılıVeteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

b) Birlik: Her türden hayvan için ıslah esas olmak üzere yetiştirme, pazarlama faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla gerçek ve tüzel kişiliği haiz yetiştiriciler ile kurum ve kuruluşların il bazında oluşturduklarıyetiştirici birliklerini,

c) Damızlık: Irkına, tipine ve verimine özgüözellikleri gösteren vasıflıve damızlık belgeli hayvanları,

ç) Damızlık belgesi: Ana ve babasıbilinen ve kayıt sisteminde kayıtlıdamızlık hayvanlara verilen belgeyi,

d) Islah programı: Türkiye koşullarına uyumlu kaliteli damızlıklar elde etmek amacıyla ulusal veya bölgesel olarak planlanan ıslah çalışmalarınıdüzenlemek ve yönlendirmek amacıyla yapılan çalışma planını,

e) İl müdürlüğü: Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüklerini,

f) Kayıt sistemi: Hayvansal üretimin ve/veya ıslah programının gereği, toplanmasıöngörülen bilgilerin kaydedildiği, depolandığıve değerlendirildiği tür bazında tutulan kayıt ortamını,

g) Merkez birliği: İl yetiştirici birliklerinin bir araya gelerek oluşturduklarıve faaliyetleri tüm yurdu kapsayacak şekilde her türden hayvan için ayrıkurulmuşmerkez birliklerini,

ğ) Ön soy kütüğü: Sadece yetiştirme kayıtlarıtutulan işletmelerde mensup olduğu ırkın özelliklerini taşıyan hayvanlar için oluşturulan kayıt sistemini,

h) Soy kütüğü: Yetiştirme ve verim kayıtlarıtutulan işletmelerde mensup olduğu ırkın özelliklerini taşıyan hayvanlar için oluşturulan kayıt sistemini,

ı) Yetiştirici: Hayvanların mülkiyet hakkınıüzerinde bulunduran gerçek veya tüzel kişiyi,

ifade eder.

İKİNCİBÖLÜM

Yetki, Başvuru ve Denetleme

Yetki

MADDE 5 (1) Soy kütüğüve ön soy kütüğüçalışmalarıaşağıda belirtilen kuruluşlar tarafından yürütülür:

a) İllerde; il müdürlüğüve/veya birliklerin kurulduğu illerde, merkez birliğine üye ve merkez birliği aracılığıyla Bakanlıktan yetki almışolan birlik,

b) Ülke genelinde; Bakanlık ve/veya Bakanlıktan yetki almışmerkez birliği.

(2) Soy kütüğüve ön soy kütüğüsisteminin gerektirdiği tüm işlemler; soy kütüğüne kayıtlıişletmelerde birlikler, ön soy kütüğüne kayıtlıişletmelerde il müdürlükleri ve/veya birlikler tarafından yapılır.

(3) Bakanlık, birliklere teknik hizmetler, sağlık hizmetleri ve eğitim konusunda gerektiğinde ayni ve nakdi destek sağlayabilir.

Başvuru

MADDE 6 (1) Soy kütüğüve ön soy kütüğüsistemini yürütmek isteyen birlikler, içeriği merkez birliklerince belirlenen başvuru dosyasınıhazırlayarak merkez birliğine müracaat eder. Merkez birliği en geçotuz işgünüiçerisinde incelemesini yapar. Uygun görmemesi durumunda birliğe gerekçeli yazılıcevap verir. Uygun görmesi durumunda onay için birlik adına Bakanlığa başvurur. Bakanlık başvuruyu inceler ve en geçon beşişgünüiçerisinde cevaplar.

(2) Bakanlık tarafından başvurunun uygun bulunmasıdurumunda il müdürlüğübilgilendirilir.

(3) Soy kütüğüne kayıtlıolmak isteyen yetiştirici, birliğe müracaat eder. Birlik kuruluşbelgesindeki koşullarıtaşıyan, asıl veya geçici üye olan her yetiştirici ve işletmesindeki tüm hayvanlar soy kütüğükapsamındadır.

(4) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait hayvanlar soy kütüğükapsamına alınacak ise üyelik şartıaranmaz. Bu kapsamdaki işve işlemler, merkez birliği ile yapılacak protokolle belirlenir.

(5) İşletmesini ve hayvanlarınıön soy kütüğüne kayıt ettirmek isteyen yetiştiriciler, yetkili kuruluşlara müracaat eder, uygun görülenler sisteme dâhil edilir.

(6) Ülke içerisinde, suni tohumlama ve embriyo transferi yapılan her sığır ve sığırın sahibi yetiştirici soy kütüğüveya ön soy kütüğüne kaydedilir.

Denetleme

MADDE 7 (1) Soy kütüğüçalışmalarına yetki verilen merkez birliği Bakanlık tarafından, birlik ise merkez birliği ve/veya Bakanlık tarafından denetlenir. Kurallara ve taahhütlerine uymayanlar yazılıolarak uyarılır. En geçüçay sonra yapılan denetimde uymamanın devamıdurumunda soy kütüğüçalışmalarınıyürütme yetkisi geri alınır. Birliğin yetkisinin alınmasıdurumunda soy kütüğüçalışmalarıiptal edilir ve tüm işletmeler ön soy kütüğükapsamına alınarak, çalışmalar il müdürlüğünce yürütülür.

ÜÇÜNCÜBÖLÜM

Genel Hususlar

Kayıt

MADDE 8 (1) Suni tohumlama ve embriyo transferi yapılan her sığır ve işletmesi ile ülke içerisinde yapılan tüm suni tohumlama ve embriyo transferi bilgileri soy kütüğüve ön soy kütüğüsistemine kayıt edilir.

Belgelendirme

MADDE 9 (1) Ferdi, koloni, sürübazında hayvanların satılmasıhalinde yetiştiricinin birliğe talebi üzerine; içeriği ve şekli Bakanlık tarafından belirlenen damızlık belgesi verilir. Birlik olmayan illerde talep, il müdürlüğüüzerinden merkez birliğine yapılır. Bakanlıkça belirlenen kriterlere sahip olmayan hayvanlara damızlık belgesi düzenlenmez.

(2) Belge ücreti, Bakanlığın uygun görüşüile merkez birliği tarafından belirlenir.

Bildirim

MADDE 10 (1) Hayvanın başka bir şahsa satılmasıdurumunda hayvan sahibi ve alıcısıtarafından; kesilmesi, ölmesi gibi sürüdışına çıkmasıdurumlarında hayvan sahibi tarafından bir ay içerisinde soy kütüğüve ön soy kütüğüsistemine işletilir.

Soy kütüğü

MADDE 11 (1) Soy kütüğü, asgari aşağıdaki konu ve faaliyetleri içerir:

a) Tanımlama,

b) Soy bilgileri,

c) Islaha konu olabilecek özellik ve bilgileri,

ç) Üremeye esas bilgiler,

d) Sürüden ayrılma bilgileri,

e) Veri tabanıoluşturulmasıve verilerin depolanması,

f) Verilerin değerlendirilmesi ve sonuçların yayınlanması,

g) Islah programı,

ğ) Damızlık belgesi verilmesi.

(2) Soy kütüğüve soy kütüğüiçerisinde ıslah programıkapsamındaki verilerin toplanmasıile ilgili tüm işve işlemler merkez birliği tarafından yürütülür.

Ön soy kütüğü

MADDE 12 (1) Ön soy kütüğü, asgari aşağıdaki konu ve faaliyetleri içerir:

a) Tanımlama,

b) Soy bilgileri,

c) Üremeye esas bilgiler,

ç) Sürüden ayrılma bilgileri,

d) Veri tabanıoluşturulmasıve verilerin depolanması,

e) Verilerin değerlendirilmesi ve sonuçların yayınlanması,

f) Damızlık belgesi verilmesi.

Tanımlama

MADDE 13 (1) Hayvanlar, ait olduklarıtürün özelliklerine göre ferdi, sürüveya koloni bazında tanımlanır.

Sığırlarda ıslaha konu olacak asgari özellik ve bilgiler

MADDE 14 (1) Sığırlarda asgari aşağıdaki özellik ve bilgiler aranır:

a) Her bir ineğin verdiği süt miktarıve ıslah programıkapsamındaki ineklerde sütün içeriği (yağ, protein ve benzeri) belirlenir. Islah amaçlarındaki değişiklik ve piyasa talepleri doğrultusunda Bakanlıkça diğer verim veya özellikler eklenebilir.

b) Soy kütüğüne kayıtlıineklerde süt verim kontrolüyapılır.

c) İllerde süt verim kontrollerini yapma yetkisi Bakanlık tarafından soy kütüğüsistemini yürütmeye yetkili kılınan birliğe aittir.

Veri tabanı

MADDE 15 (1) Veri tabanı, Bakanlık tarafından yetki verilmişmerkez birliği tarafından oluşturulur.

(2) Soy kütüğüve ön soy kütüğüsisteminde tutulan tüm kayıtlar merkez birliğinde depolanır.

(3) Veri tabanından Bakanlık yararlanabilir.

(4) Veri tabanıoluşturulmasıve geliştirilmesinde Bakanlık destek verebilir.

Verilerin değerlendirilmesi

MADDE 16 (1) Soy kütüğüve ön soy kütüğüsistemindeki tüm kayıtlar, yapılacak ıslah ve Bakanlık ve/veya merkez birliğinin belirleyeceği diğer çalışmalarda kullanılmak üzere değerlendirilir.

(2) Verilerin değerlendirilmesine ve damızlık değer tahmini yapılmasıveya yaptırılmasına Bakanlık ve/veya merkez birliği yetkilidir.

Islah programı

MADDE 17 (1) Ülkesel ıslah programları, Bakanlık ve merkez birliği tarafından hazırlanır. Islah programlarıBakanlık tarafından onaylandıktan sonra tür bazında hazırlanacak talimatla uygulamaya konulur.

(2) Islah programlarında yapılacak her türlüdeğişiklik Bakanlığın onayına sunulur.

(3) Islah programlarında; ıslah amacı, sürübüyüklüğü, kayıtlısürübüyüklüğü, programın süresi, faaliyet planıve diğer teknik detaylar belirlenir.

(4) Bir ıslah programıkapsamındaki popülasyonda birden fazla kuruluşıslah programıyürütemez.

(5) Bakanlık uygulamayıizlemek ve programdan sapma olmasıdurumunda yazılıuyarıdan altıay sonra yapılacak denetimi takiben onayınıgeri çekebilir.

(6) Sığırlarda ıslah programınıyürütecek kuruluşlar, sperma üretme istasyonuna sahip veya bir sperma üretme istasyonu ile sözleşme yapar.

(7) Islah programıkapsamındaki sığırlar soy kütüğüne kayıtlıolmalıdır.

(8) Sperma üretme istasyonuna sahip olup boğalarınıtest etmek isteyen kuruluş, merkez birliği ile işbirliği protokolüyapar.

Damızlık belgesi

MADDE 18 (1) Soy kütüğüve ön soy kütüğüne kayıtlıhayvanların satılmasıdurumunda, damızlık belgesi verilir.

(2) Damızlık belgesi düzenleme ve onaylama yetkisi, Bakanlık ve/veya merkez birliğine aittir.

DÖRDÜNCÜBÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Talimatlar

MADDE 19 (1) Bakanlık;

a) Tür bazında damızlık belgesinin şekil ve içeriğini,

b) Tür bazında doğum, çoğalma, tohumlama, embriyo transferi ve çiftleştirmeye ilişkin bilgilerle ilgili çalışmaların usul ve esaslarını,

c) Tür bazında sürüden ayrılma bilgileri ile ilgili çalışmaların usul ve esaslarını,

ç) Islaha konu olabilecek özellik ve bilgiler ile bunlarla ilgili yapılacak çalışmaların usul ve esaslarını,

d) Soy kütüğüve ön soy kütüğünde yer almasıgereken asgari soy bilgilerinin neler olacağını,

e) Soy kütüğüve ön soy kütüğüne girecek işletme ve hayvanlarla ilgili kriterler ve yetiştiricilerin uyacaklarıhususları,

çıkaracağıtalimatlarla belirler.

İdari yaptırımlar

MADDE 20 (1) Soy kütüğüve ön soy kütüğünde kayıtlıhayvanlarla ilgili Bakanlıkça belirlenen esaslara aykırıolarak sahte belge düzenleyenlere, sunanlara veya belgede tahrifat yaparak ilgilileri yanıltanlara, 5996 sayılıVeteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 36 ncımaddesinin birinci fıkrasının (h) bendi hükmüuygulanır.

(2) Hayvanın başka bir şahsa satılması, kesilmesi, ölmesi gibi sürüdışına çıkmasıdurumlarınıbir ay içerisinde soy kütüğüve ön soy kütüğüsistemine işletmeyen hayvan sahipleri veya alıcılarıhakkında 5996 sayılıKanunun 36 ncımaddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi hükmüuygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 21 (1) 6/12/2001 tarihli ve 24605 sayılıResmîGazete’de yayımlanan Hayvanlarda Soykütüğüve ÖnsoykütüğüEsaslarıile Çalışma Usulleri Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 22 (1) Bu Yönetmelik yayımıtarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 23 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanıyürütür.

 

  Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış

  Yorum Ekle

Ad Soyad :
E-Posta :
Mesaj :
Güvenlik Kodu :


Bu sitenin tüm hakları saklıdır Manisa Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği    1